Νέος Κύκλος Σπουδών ακαδ. έτους 2018-19 - «Δίκαιο και Οικονομία» Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
17446
post-template-default,single,single-post,postid-17446,single-format-standard,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,vss_responsive_adv,vss_width_768,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_non_responsive

Νέος Κύκλος Σπουδών ακαδ. έτους 2018-19

qode interactive strata

Νέος Κύκλος Σπουδών ακαδ. έτους 2018-19

Τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης (Ο.Ε.), Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε.) και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δ.Ε.Σ.) της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνουν για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 την έναρξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ):

«Δίκαιο και Οικονομία – Master in Law and Economics», πλήρους φοίτησης, διάρκειας 3 εξαμήνων.

Στα εν λόγω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης ( Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά προσόντα και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι και 3/8/2018 στη Γραμματεία του Τμήματος ή /και ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση που χορηγείται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
 5. Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της αλλοδαπής.
 6. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η . καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας όπως αυτή αποδεικνύεται από τίτλους γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου που γίνονται αποδεκτοί από τον ΑΣΕΠ.
 7. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, αν υπάρχει, εφόσον η σχετική εμπειρία έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου.
 8. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων.
 9. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν).
 10. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 11. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

Τα δικαιολογητικά 1 έως 7 υποβάλλονται σε φωτοτυπία εις διπλούν.
Τo υπ’ αριθμόν 6 δικαιολογητικό πρέπει να είναι επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο.

 

Δείτε την προκήρυξη