Αξιολόγηση & Επιλογή Υποψηφίων - «Δίκαιο και Οικονομία» Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
16186
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16186,page-child,parent-pageid-14490,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,vss_responsive_adv,vss_width_768,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_non_responsive

Αξιολόγηση & Επιλογή Υποψηφίων

Κατηγορίες Πτυχιούχων που Γίνονται Δεκτοί

Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

Στο διατμηματικό ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι Έλληνες πτυχιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα, οι δε αλλοδαποί την ελληνική.

Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων

Κάθε έτος και για κάθε σειρά του ΔΠΜΣ η ΕΔΕ ορίζει την Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων (ΕΕΥ), η οποία αποτελείται από τα μέλη της ΕΔΕ.

Αξιολόγηση Αιτήσεων

Από το φάκελο κάθε υποψηφίου ελέγχονται όλα τα έγγραφα. Αν δεν υπάρχει έστω και ένα από τα απαιτούμενα ή αν ένα από αυτά δεν είναι επαρκές ή έγκυρο, αφού ειδοποιηθεί ο υποψήφιος η αίτηση απορρίπτεται.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

 • Σπουδές και Βαθμό(-οί) πτυχίου(-ων).
 • Επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, αγγλικά, γερμανικά, αγγλικά. (π.χ. GMAT, GRE, TOEFL, Lower, κλπ.).
 • Πανεπιστήμιο και Τμήμα προέλευσης.
 • Είδος και εύρος εργασιακής ή/και ερευνητικής εμπειρίας ή/και δημοσιεύσεων.
 • Συνέντευξη.
 • Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή από εργοδότη που κατατίθενται σε κλειστό φάκελο.

Διαδικασία Επιλογής

 • Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει καταρχήν έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
 • Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια σε περίπτωση που έχουν τεθεί τέτοια από την Ε.Δ.Ε.
 • Καλεί σε συνέντευξη όσους υποψηφίους αποφασισθεί ότι πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις. Η συνέντευξη γίνεται από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής.
 • Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Τα κριτήρια και η βαρύτητα των κριτηρίων αναφέρονται στο Δελτίο Αξιολόγησης που εγκρίνεται από την ΕΔΕ και είναι τα εξής:

 • Ακαδημαϊκά Στοιχεία (ίδρυμα αποφοίτησης, κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, βαθμολογία από τη φοίτηση για τα προηγούμενα πτυχία σε βασικά μαθήματα που θα διδάσκονται στο ΜΠΣ ή σχετικά με αυτό) με σταθμιστή 20% στη συνολική βαθμολογία αυτών.
 • Ξένες Γλώσσες, με σταθμιστή 15% επί της συνολικής βαθμολογίας.
 • Βαθμός πρώτου πτυχίου με σταθμιστή 30%.
 • Προσωπικά Στοιχεία Βιογραφικό Υποψηφίου, Συστατικές επιστολές 15%.
 • Διάφορα άλλα στοιχεία όπως εργασίες, δημοσιεύσεις, επαγγελματική πείρα κτλ., με σταθμιστή 20%.

Το σύνολο μορίων από την φάση αυτή της αξιολόγησης είναι 100 με συντελεστή βαρύτητας στην τελική βαθμολογία ίσο προς 60%. Μετά από αυτή τη φάση γίνεται προσωπική συνέντευξη για το σύνολο των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα. Το σύνολο μορίων και από τη δεύτερη φάση αξιολόγησης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή βαρύτητας 40%.

Από τη συνολική βαθμολογία η ΕΕΥ καταρτίζει κατάλογο με τους επικρατέστερους υποψηφίους που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα και, ενδεχομένως, επιλαχόντων.

Κατά την κατάρτιση του πίνακα των επιτυχόντων η Επιτροπή Αξιολόγησης φροντίζει ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν ευρύτερη ποικιλότητα στην επιλογή υποψηφίων από πολλά ΑΕΙ και Τμήματα, μεταξύ βεβαίως των πρώτων στον κατάλογο φοιτητών/τριών των διαφόρων αυτών Τμημάτων. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από την EΔΕ.

Στο ΔΠΜΣ επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός/-η μόνο ένας/μια (1) κατ’ έτος από τα μέλη των κατηγοριών του Πανεπιστημίου Πειραιά που αναφέρονται στον Κανονισμό Σπουδών.

Ενημέρωση Επιτυχόντων & Αποδοχή

Οι επιτυχόντες ενημερώνονται από την Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν γραπτώς, με fax ή με email εντός 5 εργάσιμων ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Όσοι αποδέχονται και είναι υπόχρεοι τελών φοίτησης, οφείλουν εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος να καταβάλουν το 50% των τελών φοίτησης του 1ου εξαμήνου, το οποίο συμψηφίζεται στα τέλη φοίτησης του 1ου εξαμήνου.

 

Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μετά την παραπάνω προθεσμία και η μη καταβολή του ως άνω ποσού της προκαταβολής ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία καλεί τους αμέσως επόμενους στην σειρά αξιολόγησης, από τον σχετικό κατάλογο επιλαχόντων.

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων επικυρώνεται από την ΕΔΕ.

 

Ο φοιτητής ο οποίος αρχικά αποδέχεται την προσφορά της θέσης στο πρόγραμμα και τελικώς δεν εγγράφεται, για αντικειμενικούς ή προσωπικούς λόγους, δεν δικαιούται την επιστροφή του τέλους προεγγραφής.

 

Όλα τα στοιχεία αξιολόγησης σημειώνονται στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης υποψηφίου για το ΔΠΜΣ που συνοδεύει το φάκελο του υποψηφίου και παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας για δύο χρόνια.