«Δίκαιο και Οικονομία» Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών | Μαθήματα
15891
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15891,page-child,parent-pageid-15289,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,vss_responsive_adv,vss_width_768,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_non_responsive

Μαθήματα

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε ΜΔΕ περιλαμβάνει διδακτική απασχόληση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις) καθώς και ερευνητική απασχόληση και ασκήσεις. Η γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε δέκα (10) μαθήματα, οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) και δύο (2) μαθήματα επιλογής (Ε), καθώς και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Στην αρχή του Α΄ εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν έναν αριθμό προκαταρκτικών μαθημάτων. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση ΜΔΕ ανέρχεται στις 90 πιστωτικές μονάδες.

Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι το ακόλουθο:
Εισαγωγή στη Μικροοικονομική

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή σε βασικές έννοιες και εργαλεία μελέτης της οικονομικής επιστήμης.

 

Ενότητες
 • Βασικές οικονομικές έννοιες και διακρίσεις της Οικονομικής Επιστήμης.
 • Η έννοια της αγοράς.
 • Οι συντελεστές παραγωγής, η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων.
 • Η ζήτηση των αγαθών.
 • H προσφορά των αγαθών.
 • Η έννοια της ελαστικότητας της ζήτησης και της προσφοράς.
 • Μορφές αγοράς.
Εισαγωγή στη Μακροοικονομική

Το μάθημα Μακροοικονομική έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βασικές γνώσεις σχετικά με τις βασικές μακροοικονομικές έννοιες.

Ενδεικτικά μαθησιακά αποτελέσματα για τους φοιτητές είναι:

 • Να κατανοήσουν τις έννοιες των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών και τις μεταξύ τους σχέσεις.
 • Να κατανοήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές όπως η κατανάλωση, επένδυση, προσφορά χρήματος, πληθωρισμό και ανεργία.
 • Να κατανοήσουν την εφαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής.
 • Να κατανοήσουν την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της νομισματικής πολιτικής.

 

Ενότητες
 1. Εθνικοί λογαριασμοί
 2. Κατανάλωση, επένδυση
 3. Ισορροπία εισοδήματος, πολλαπλασιαστές
 4. Δημοσιονομική πολιτική
 5. Αγορά χρήματος, νομισματική πολιτική
 6. Γενική μακροοικονομική ισορροπία
 7. Πληθωρισμός και ανεργία
 8. Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας
Εισαγωγή στη Λογιστική

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει τις έννοιες των στοιχείων που συνθέτουν τις ακόλουθες οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων: Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ισολογισμό.
Ενδεικτικά μαθησιακά αποτελέσματα για τους φοιτητές είναι:

 • Να κατανοήσουν το πληροφοριακό περιεχόμενο της  Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
 • Να κατανοήσουν το πληροφοριακό περιεχόμενο του Πίνακα Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
 • Να κατανοήσουν το πληροφοριακό περιεχόμενο του Ισολογισμού.

 

Ενότητες

1η Ενότητα: Οικονομικές Καταστάσεις
2η Ενότητα: Ταξινομημένος Ισολογισμός
3η Ενότητα: Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Πολλαπλών Βαθμίδων

Το οικονομικό σύστημα - Οικονομικά και Δίκαιο της Ρυθμιστικής Πολιτικής του Κράτους - Economic System - Economics and Regulatory Policy Law (Διδάσκοντες: Καθηγητής Κότιος Α., Αναπλ. Καθηγητής Πολέμης Μ.)

Το μάθημα αποσκοπεί οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να:

 • κατανοήσουν τα διάφορα οικονομικά συστήματα
 • συνειδητοποιήσουν πω το σύνολο των παρεμβάσεων και ρυθμίσεων του κράτους στην οικονομία μέσω του δικαίου δύναται να δημιουργήσει ένα πλέγμα κινήτρων ή/και αντικινήτρων με σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα.
 • κατανοήσουν πως η απουσία αποτελεσματικής ρύθμισης επηρεάζει σημαντικά την παραγωγή, το επίπεδο των τιμών, την απασχόληση, την ποιότητα και την καινοτομία.
 • εντρυφήσουν στα διάφορα οικονομικά συστήματα, την έννοια του οικονομικού συντάγματος, την αλληλεξάρτηση μεταξύ δικαίου και οικονομίας, τις διαφορετικές δομές της αγοράς σε όρους πραγματικού ανταγωνισμού σε σχέση με την οικονομική αποτελεσματικότητα
 • κατανοήσουν τα αίτια της αποτυχίας της αγοράς

 

 

Περιεχόμενα μαθήματος

 

 1. Οικονομικές λειτουργίες – οικονομικό σύστημα – οικονομικό σύνταγμα – οικονομικό πλαίσιο
 2. Ρυθμιστικός ρόλος του κράτους στην οικονομία, λόγοι παρέμβασης, αποτυχία πολιτικής ή αγοράς;
 3. Στόχοι και μέσα παρέμβασης του κράτους στην οικονομία- πεδία άσκησης ρυθμιστικής και παρεμβατικής οικονομικής πολιτικής – φορείς άσκησης οικονομικής πολιτικής σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο – κατανομή αρμοδιοτήτων
 4. Σχέση μεταξύ Δικαίου και Οικονομίας και η έννοια της θεσμικής και διαρθρωτικής πολιτικής
 5. Ρυθμιστική Πολιτική (ορισμοί, ρυθμιστική διαδικασία, θεωρία ρύθμισης – φυσικά µονοπώλια και ρυθμιστικό πλαίσιο, σχέση Ρυθμιστικής Πολιτικής και Πολιτικής Ανταγωνισμού, θεωρία ρυθμιστικής σύλληψης).
 6. Έννοια φυσικού μονοπωλίου, αιτίες και συνέπειες. Μηχανισμοί παρέμβασης σε φυσικά μονοπώλια
 7. Ρύθμιση µονοπωλίου υπό συµµετρική και ασύμμετρη πληροφόρηση.
 8. Εργαλεία ρύθμισης αγορών (rate of return regulation, incentive regulation, yardstick competition).
 9. Ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 10. Ρυθμιστικές αρχές (ρόλος, σύνθεση, στόχοι και μέσα πολιτικής).
 11. Ρυθμιστική πολιτική στους κλάδους των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της ενέργειας, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των μεταφορών (μελέτες περιπτώσεων).
 12. Ρύθμιση ιδιωτικών μονοπωλίων, Ιδιωτικοποίηση/αποκρατικοποίηση και απελευθέρωση αγορών, διαχρονική επισκόπηση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ.
Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου (Διδάσκων: Καθηγητής Χατζής Α.)

Οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο  μάθημα θα έχουν τη δυνατότητα:

 • να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου
 • να εξετάσουν τρόπους εφαρμογής των βασικών στοιχείων της οικονομικής ανάλυσης στην ανάλυση επιμέρους κλάδων του ιδιωτικού δικαίου
 • να κατανοήσουν πως χρησιμεύουν οι θεωρίες οικονομικής ανάλυσης στη θεμελίωση ενός αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου κατάλληλου για οικονομική ανάπτυξη και ευημερία
 • να κατανοήσουν ποια είναι η σχέση της οικονομικής προσέγγισης με την ανθρώπινη συμπεριφορά

 

 

Περιεχόμενα μαθήματος

 

 1. Η Οικονομική Προσέγγιση στην Ανθρώπινη Συμπεριφορά
 2. Δίκαιο και Οικονομικά: Μια Ιστορική Εισαγωγή
 3. Βασικά Εργαλεία και Θεωρίες
 4. Τα Οικονομικά των Περιουσιακών Δικαιωμάτων
 5. Τα Οικονομικά των Συμβάσεων
 6. Τα Οικονομικά των Ατυχημάτων (Αδικοπραξίες)
 7. Τα Οικονομικά του Εγκλήματος
 8. Τα Οικονομικά του Γάμου και της Οικογένειας
Πολιτική και Δίκαιο του Ανταγωνισμού – Competition Policy and Competition Law (Διδάσκοντες: Καθηγήτρια Δελούκα - Ιγγλέση Κ., Αναπλ. Καθηγητής Πολέμης Μ.)

Το μάθημα αποσκοπεί οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να:

 • κατανοήσουν περιπτώσεις όπου ο αυξημένος ανταγωνισμός μπορεί να οδηγήσει σε αναποτελεσματικότητες και στρεβλότητες στην αγορά.
 • συνειδητοποιήσουν ότι ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός χρειάζεται ένα νομοθετικό πλαίσιο και μια ρυθμιστική παρέμβαση του κράτους ώστε η συμπεριφορά και απόδοση των επιχειρήσεων να είναι η καλύτερη δυνατή,
 • εμβαθύνουν στο ισχύον δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού.
 • μελετήσουν το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού, μέσω του οποίου, σκοπείται η προστασία της επιχείρησης από αθέμιτες πρακτικές των ανταγωνιστών της και η διατήρηση του ανταγωνισμού σε θεμιτά πλαίσια.
 • κατανοήσουν τις βασικές αρχές που διέπουν την πολιτική ανταγωνισμού και τη ρύθμιση αγορών με μονοπωλιακή δύναμη.
 • εξετάσουν τα βασικά μοντέλα απελευθέρωσης και τους άξονες της πολιτικής ανταγωνισμού με έμφαση σε αγορές υπό απελευθέρωση (τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, μεταφορές)
 • εμπεδώσουν τη θεωρία της βιομηχανικής οργάνωσης σε ένα πρακτικό πλαίσιο
 • αναλύσουν θέματα πολιτικής που προκύπτουν σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

 

 

Περιεχόμενα μαθήματος

 

 1. Εισαγωγή στην πολιτική και τη νομοθεσία περί ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού.
 2. Η σχέση μεταξύ αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού.
 3. Έννοια των χρηστών ηθών και περιπτώσεις αντίθεσης στα χρηστά ήθη.
 4. Προστασία του καταναλωτή και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.
 5. Οι απαγορευμένες συμπράξεις στο πλαίσιο του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού (άρθρα 101 της ΣΛΕΕ και 1 Ν. 3959/2011) και υπό το φως της Ελληνικής και Ενωσιακής νομολογίας (διευκολυντικοί παράγοντες εναρμονισμένων πρακτικών, μελέτες περιπτώσεων, πρόγραμμα επιείκειας, μηχανισμός διευθέτησης διαφορών)
 6. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης σύμφωνα με τα άρθρα 102 της ΣΛΕΕ και 2 του Ν. 3959/2011) και υπό το φως της Ελληνικής και Ενωσιακής νομολογίας.
 7. Καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσης οικονομικής εξάρτησης (άρθρο 18α Ν. 146/1914) υπό το φως της Ελληνικής νομολογίας.
 8. Κάθετοι περιορισμοί (Συμφωνίες διατήρησης τιμής μεταπώλησης, συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας, πληρωμές δικαιοχρησίας, Μελέτες περιπτώσεων σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση).
 9. Έλεγχος συγκεντρώσεων (οριζόντιες, κάθετες και διαγώνιες συγκεντρώσεις) βάσει των άρθρων 5 επ. Ν. 3959/2011. Μελέτες περιπτώσεων σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικά υποδείγματα ελέγχου συγκεντρώσεων.
 10. Έλεγχος κρατικών ενισχύσεων (state aid)
 11. Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σε ολιγοπωλιακές αγορές
Οικονομική και Δίκαιο των Επιχειρήσεων – Economic and Business Law (Διδάσκοντες: Ομότ. Καθηγήτρια Πέκκα - Οικονόμου Β., Καθηγήτρια Σινανιώτη Α.)

Σκοπός του μαθήματος είναι:

 • Η ανάλυση και η επεξήγηση βασικών εννοιών και θεμάτων που σχετίζονται με τον τομέα του Εμπορικού/Εταιρικού Δικαίου.
 • Η έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά της ομόρρυθμης εταιρίας, ετερόρρυθμης εταιρείας, αφανούς εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμης εταιρείας, εταιρικών μετασχηματισμών.
 • Οι γνώσεις σχετικά με τις συλλογικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, π.χ. πτωχευτική διαδικασία.
 • Η εισαγωγή σε βασικές έννοιες και εργαλεία μελέτης της οικονομικής επιστήμης και η εφαρμογή τους στο επιχειρηματικό περιβάλλον

 

 

Περιεχόμενα μαθήματος

 

1η Ενότητα

 1. Η φύση και το πεδίο εφαρμογής της Επιχειρησιακής Οικονομικής
 2. Εργαλεία Management & Λήψη Αποφάσεων
 3. Η θεωρία της ζήτησης
 4. Προσδιορισμός και μεταβολή τιμών (Ζήτηση, Προσδιοριστικοί Παράγοντες Ζήτησης, Προσφορά, Προσδιοριστικοί Παράγοντες Προσφοράς, Αγορά, Ισορροπία)
 5. Ελαστικότητες (Ελαστικότητα Ζήτησης ως προς την τιμή, το εισόδημα, τις τιμές άλλων αγαθών, Ελαστικότητα Προσφοράς ως προς την τιμή)
 6. Θεωρία και εκτίμηση της παραγωγής
 7. Θεωρία και εκτίμηση του κόστους
 8. Παραγωγή και κόστος (Συνολικό, Μέσο και Οριακό Προϊόν, Κόστος στη Βραχυχρόνια περίοδο, Κόστος στη Μακροχρόνια, Καμπύλη Προσφοράς)
 9. Χαρακτηριστικά μορφών αγοράς (Χαρακτηριστικά Πλήρους Ανταγωνισμού, Μονοπωλίου, Ολιγοπωλίου, Μονοπωλιακού Ανταγωνισμού)
 10. Λειτουργία της πλήρως ανταγωνιστικής αγοράς
 11. Λειτουργία της μονοπωλιακής αγοράς

 

2η Ενότητα

 1. Ομόρρυθμη Εταιρία
 2. Ετερόρρυθμη Εταιρία
 3. Αφανής Εταιρία
 4. Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
 5. Ανώνυμη Εταιρία
 6. Εταιρικοί Μετασχηματισμοί
 7. Συλλογικές Διαδικασίες Αφερεγγυότητας
Οικονομική και Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Economics and Law of Intellectual Property (Διδάσκοντες: Καθηγήτρια Σινανιώτη Α., Καθηγητής Γεωργακέλλος Δ.)

Εισάγει τους φοιτητές σε:

 • προβλήματα και αναλύσεις που σχετίζονται με ζητήματα όπως η συνεργασία στην καινοτομική διαδικασία
 • η ανάπτυξη τεχνολογικής στρατηγικής από τις επιχειρήσεις
 • τα μοντέλα τεχνολογικής διάχυσης
 • η οργάνωση και διαχείριση καινοτομικών διεργασιών
 • η επιτυχής σχεδίαση, ανάπτυξη και εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών και νέων προϊόντων
 • η αλληλεπίδραση μεταξύ τμημάτων R&D και των τμημάτων μάρκετινγκ και παραγωγής
 • η προστασία των δικαιωμάτων καινοτομίας και τεχνολογίας γενικότερα κλπ.

 

 

Περιεχόμενα μαθήματος

 

1η Ενότητα

 1. The Importance of Technological Innovation – Sources of Innovation
 2. Types and Patterns of Innovation – Standards Battles and Design Dominance
 3. Timing of Entry – Defining the Organization’s Strategic Direction
 4. Choosing Innovation Projects – Collaboration Strategies

 

2η Ενότητα

 • Δίκαιο Ευρεσιτεχνιών
 • Δίκαιο Σημάτων
 • Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων Ουσιαστικού Συστήματος
 • Δίκαιο Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων
 • Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Δίκαιο Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)

 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση :

 • Να έχει μια σφαιρική εικόνα της νομοθεσίας που διέπει την Διανοητική Ιδιοκτησία.
 • Να αντιληφθεί τις διαφορετικές αντικειμενικές και υποκειμενικές προϋποθέσεις εφαρμογής των πλειόνων νομοθετημάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας
 • Να προβαίνει σε ορθή εφαρμογή της κατάλληλης κατ’ ιδίαν νομοθεσίας, ανάλογα με τα εκάστοτε πραγματικά περιστατικά, άσκηση που δεν είναι πάντοτε ευχερής.
Δημοσιονομική Πολιτική και Δημοσιονομικό – Φορολογικό Δίκαιο – Fiscal Policy and Financial – Tax Law (Διδάσκοντες: Καθηγητής Χλέτσος Θ. - Μ., Αν. Καθηγητής Παπαναστασόπουλος Γ.)

Οι θεματικές ενότητες έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν βασικές γνώσεις που αφορούν τα δημόσια οικονομικά, τη δημόσια πολιτική, και τη φορολογία φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων.

Ενδεικτικά μαθησιακά αποτελέσματα για τους φοιτητές είναι:

 • Να κατανοήσουν το σύστημα δημοσιονομικής πολιτικής
 • Να κατανοήσουν τα πολλαπλά οφέλη ενός δίκαιου συστήματος δημοσίων οικονομικών
 • Να κατανοήσουν τις βασικές διαφορές μεταξύ της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και της Φορολογικής Λογιστικής.
 • Να κατανοήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο της φορολογίας: έννοια, σκοπός, και ταξινόμηση των φόρων
 • Να κατανοήσουν ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός καλού φορολογικού συστήματος
 • Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις μεθόδους προσδιορισμού των φορολογικών εξόδων και των φορολογικών υποχρεώσεων για φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., και Α.Ε.).

 

 

Περιεχόμενα μαθήματος

 

1η Ενότητα: Δημοσιονομική Πολιτική

 1. Στόχοι των δημόσιων φορέων και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων αυτών.
 2. Ανάλυση των επιπτώσεων των δημοσιονομικών μέσων στην οικονομική συμπεριφορά των ιδιωτικών φορέων .
 3. Σύγχρονα θέματα της δημόσιας οικονομικής και της δημοσιονομικής πολιτικής

 

2η Ενότητα: Δημοσιονομικό – Φορολογικό Δίκαιο

 1. Διαφορές μεταξύ Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Φορολογικής Λογιστικής
 2. Έννοια, Σκοπός, και Ταξινόμηση των Φόρων
 3. Φορολογία Φυσικών Προσώπων
 4. Φορολογία Νομικών Προσώπων
Διεθνοποίηση των Επιχειρήσεων και Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο – International Business and International Economic Law (Διδάσκοντες: Καθηγητής Παντελίδης Π., Καθηγητής Φαραντούρης Ν.)

Το μάθημα “Διεθνοποίηση Επιχειρήσεων και Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο” χωρίζεται σε 2 θεματικές ενότητες.

Η 1η θεματική ενότητα « Διεθνοποίηση Επιχειρήσεων» έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βασικές γνώσεις σχετικά τη  διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα Ενδεικτικά μαθησιακά αποτελέσματα για τους φοιτητές είναι:

 • Να κατανοήσουν τις βασικές διαφορές μεταξύ της πολυεθνικής επιχείρησης και εγχώριας επιχείρησης
 • Να κατανοήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο της άμεσης ξένης επένδυσης (ΑΞΕ): έννοια, ειδη, θεωρίες, κίνητρα, επιδράσεις σε οικονομίες φιλοξενούσας χώρας και χώρα προέλευσης.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με το διεθνές management, διεθνές marketing και λειτουργία στρατηγικών συμμαχιών.

 

Η 2η θεματική ενότητα « Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο» έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βασικές γνώσεις σχετικά το διεθνές θεσμικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Ενδεικτικά μαθησιακά αποτελέσματα για τους φοιτητές είναι:

 • Να κατανοήσουν τις βασικές νομικές διαφορές μεταξύ της φιλελευθεροποίησης και προστατευτισμού στο διεθνές οικονομικό σύστημα
 • Να κατανοήσουν το θεωρητικό νομικό υπόβαθρο της Ευρωπαϊκού  οικονομικού δικαίου.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ.

 

 

Περιεχόμενα μαθήματος

 

1η Ενότητα: Διεθνοποίηση Επιχειρήσεων

 1. Εισαγωγικές έννοιες, Άμεση Ξένη Επένδυση, Πολυεθνική επιχείρηση.
 2. Προσδιοριστικοί παράγοντες των αμέσων ξέων επενδύσεων, Οικονομικό, Γεωγραφικό, πολιτιστικό νομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.
 3. Διεθνείς επενδύσεις και Διεθνές εμπόριο.
 4. Διεθνείς επενδύσεις και νομισματικό περιβάλλον
 5. Ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα.
 6. Διεθνές στρατηγικό management, διεθνές marketing, διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες.

 

2η ενότητα: Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο

 1. Εισαγωγή στους διεθνείς οικονομικούς θεσμούς – Διεθνές θεσμικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις
 2. Το Πολυμερές σύστημα και οι Συμφωνίες του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου
 3. Ελευθέρωση και προστατευτισμός στο διεθνές οικονομικό σύστημα: νομικές προεκτάσεις
 4. Ευρωπαϊκό οικονομικό δίκαιο και επιχειρείν
 5. Οι κανόνες λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ για τις επιχειρήσεις: ελεύθερη εγκατάσταση, ελευθερία παροχής υπηρεσιών και κανόνες ανταγωνισμού
 6. Πολυεθνικές επιχειρήσεις και εξωεδαφική εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου
Τραπεζική Πολιτική και Τραπεζικό Δίκαιο – Banking Policy and Banking Law (Διδάσκοντες: Καθηγητής Χατζηεμμανουήλ Χ., Καθηγητής Αρτίκης Π.)

Οι σύγχρονες χρηματοπιστωτικές αγορές χαρακτηρίζονται από μια άνευ προηγουμένου ελευθερία στην κίνηση χρηματοοικονομικών πόρων η οποία σε συνδυασμό με την ύπαρξη τεράστιων επενδυτικών κεφαλαίων παγκοσμίως και την συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση των επενδυτών για υψηλότερες αποδόσεις, οδηγούν τα κεφάλαια εκεί όπου πιστεύεται ότι θα επενδυθούν με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Στην νέα αυτή πραγματικότητα τα στελέχη των επιχειρήσεων και οι νομικοί σύμβουλοι θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το ρόλο και τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Αντικειμενικός σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να παρουσιάσει, με πρακτικό προσανατολισμό τις βασικές λειτουργίες του τραπεζικού συστήματος, της τραπεζικής πολιτικής, το σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα με ιδιαίτερη έμφαση στις αγορές, στα προϊόντα και στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν την έννοια της νομισματικής πολιτικής.
 • Περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων των τραπεζικών ιδρυμάτων.
 • Εφαρμόζουν τις βασικές αρχές αποτίμησης χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων.
 • Εξηγούν και να αναλύουν τους κινδύνους των τραπεζικών ιδρυμάτων.
 • Κατανοούν τις λειτουργίες των τραπεζών.
 • Γνωρίζουν τις μορφές κρατικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση τραπεζικών κρίσεων.
 • Περιγράφουν τις κύριες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών αγορών.
 • Γνωρίζουν το νέο πανευρωπαϊκό σύστημα εξυγίανσης των τραπεζών.
 • Περιγράφουν την κατάρρευση – πτώχευση των τραπεζών.
 1. Μάθημα Επιλογής
 2. Μάθημα Επιλογής
 3. Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή εναλλακτικά τέσσερα επιπλέον μαθήματα επιλογής
Δίκαιο και Πολιτική των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων - Law and Policy of Mergers and Acquisitions (Διδάσκοντες: Καθηγητής Γεωργόπουλος Ν., Αν. Καθηγητής Κάμπης Δ.)

Σκοπός του μαθήματος είναι οι σπουδαστές/στριες που θα επιλέξουν το μάθημα των Μ&Αs αναμένεται:

 • να αποκτήσουν την απαιτούμενη γνώση , για να λειτουργήσουν στα πλαίσια μιας ειδικά συγκροτημένης ομάδας
 • να εκπαιδευτούν για να αποκτήσουν τη μεθοδολογία που θα τους οδηγήσει στην απαιτούμενη δεξιότητα ανάλυσης, σχεδιασμού και εφαρμογής των Μ&Αs μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού σχετικού νομικού πλαισίου
 • στην ανάπτυξη ικανοτήτων που θα συμβάλουν στην ενεργό συμμετοχή τους σε επιχειρησιακό περιβάλλον λήψης αποφάσεων .

Τρεις ενότητες γνωστικών πεδίων με σκοπό την κατανόηση και τη χρήση των «εργαλείων» που απαιτούνται στην αξιολόγηση και υλοποίηση επιχειρηματικών αποφάσεων  σχετικών με τη εταιρικό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και τη συνεργασία εταιρειών (M&As).

 

 

Περιεχόμενα μαθήματος

 

Ενότητα Α’: Εργαλεία από γνωστικά αντικείμενα λογιστικής/χρηματοοικονομικής λογιστικής/ ΜΚΤ/Στρατηγικού Management/Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής, Εμπορικού & Φορολογικού Δικαίου & Δίκαιο Ανταγωνισμού.

 

Ενότητα B’: Θεωρία M&As

 1. Κίνητρα – Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα
 2. Αναλυτική Διαδικασία Αξιολόγησης Προτάσεων Συνεργασίας Εταιρειών
 3. Εργαλεία Διαπραγμάτευσης μεταξύ Συμβαλλομένων Εταιρειών
 4. Αποτίμηση Εταιρειών & Τρόποι Χρηματοδότησης
 5. Νομικά & Φορολογικά Θέματα M&As
 6. Χρηματοοικονομικές, Λειτουργικές & Διαχειριστικές Προβλέψεις για την Φάση Υλοποίησης – Αξιολόγησης Στρατηγικών Αποφάσεων Μ&Αs

 

Ενότητα Γ’: Μελέτη Περιπτώσεων (Case Studies)

 1.  Μεθοδολογία Ανάλυσης & Αξιολόγησης Δεδομένων
 2. Εφαρμογή της Ανάλυσης με βάση διάφορα γνωστικά αντικείμενα (Multidisciplinary Analysis)
 3. Προετοιμασία & Παρουσίαση Εισηγητικής Έκθεσης προς Όργανα Λήψης Αποφάσεων & Θεσμικούς Παράγοντες
Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού και Ασφαλιστικού Δικαίου (Διδάσκοντες: Καθηγήτρια Σινανιώτη Α., Καθηγητής Μπερσίμης Σ.)

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση και η επεξήγηση βασικών εννοιών και θεμάτων που σχετίζονται με τον τομέα του Ασφαλιστικού Δικαίου. Ειδικότερα, μέσω του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις για:

 • Την έννοια και τα συστατικά στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης, τις υποχρεώσεις των μερών και την διάρκειά της
 • Τις γενικές διατάξεις του ασφαλιστικού δικαίου
 • Την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) στην ασφαλιστική σύμβαση
 • Διατάξεις ενωσιακής προέλευσης, όπως ο ν. 4364/2016- Οδηγία SOLVENCY II περί διενέργειας της ασφαλιστικής επιχείρησης
 • Ειδικό μέρος ασφαλιστικού δικαίου- Ειδικές συμβάσεις ασφάλισης, όπως σύμβαση χερσαίας και θαλάσσιας ασφάλισης, σύμβαση ασφάλισης πυρός, σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης από τροχαία ατυχήματα, ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, ασφάλιση ζωής, ασφάλιση υγείας

 

 

Περιεχόμενα μαθήματος

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 1. Βασικές Έννοιες του Ασφαλιστικού Δικαίου
 2. Ασφάλιση
 3. Ασφαλιστικός Κίνδυνος
 4. Αξίωση για Ασφαλιστική Κάλυψη
 5. Αντασφάλιση
 6. Συνασφάλιση
 7. Διακρίσεις της Ασφάλισης

 

Β. Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ι. Έννοια και Νομική Φύση

ΙΙ. Κατάρτιση Ασφαλιστικής σύμβασης (πρόταση, αποδοχή)

ΙΙΙ. Το Ασφαλιστήριο (ασφαλιστικοί όροι, προστασία προσωπικών δεδομένων-GDPR 2016/679)

ΙV. Διάρκεια Ασφαλιστικής Σύμβασης

 1. Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών στην Ασφαλιστική Σύμβαση
 2. Παραγραφή

 

Γ. ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ι. Φερεγγυότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – SOLVENCY II (ν.4364/2016)

IΙ. Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση- Οδηγία 2016/97/ΕΕ (IDD)

 

Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ι. Έννοια της ασφάλισης ζημιών

ΙΙ. Διακρίσεις ασφάλισης ζημιών

ΙΙΙ. Ασφαλιστικό συμφέρον

ΙV. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση

 1. Εξαιρέσεις της κάλυψης
 2. Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές

VII. Υπολογισμός του ασφαλίσματος

VIII. Χερσαία Ασφάλιση ζημιών

 1. Ασφάλιση Πυρκαγιάς
 2. Ασφάλιση Μεταφοράς Πραγμάτων
 3. Ασφάλιση Εσοδείας
 4. Ασφάλιση Πιστώσεων και Εγγυήσεων
 5. Ασφάλιση Περιβαλλοντικών Ζημιών
 6. Ασφάλιση Διακοπής Λειτουργίας Επιχείρησης

IΧ. Θαλάσσια Ασφάλιση ζημιών

 1. Ασφάλιση Πλοίου
 2. Ασφάλιση Φορτίου
 3. Ασφάλιση Ναύλου

 

Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ι. Ασφάλιση ζωής

ΙΙ. Ασφάλιση ατυχήματος

ΙΙΙ. Ασφάλιση ασθένειας

ΙV. Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (ΕΚΙΑΖ)

 

ΣΤ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ι. Έννοια Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης

ΙΙ. Ειδικές Περιπτώσεις Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης

IIΙ. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από τροχαία ατυχήματα

 

Ζ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Οικονομικά της Εργασίας και Σύγχρονα Θέματα Εργατικού Δικαίου (Διδάσκοντες: Αναπλ. Καθηγήτρια Γιαννακούρου Σ., Καθηγητής Χλέτσος Μ.)

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο θεματικές ενότητες που είναι τα : α) τα Οικονομικά της Εργασίας και β) Σύγχρονα Θέματα Εργατικού Δικαίου.

 • Η πρώτη θεματική ενότητα αποσκοπεί να εξηγήσει τις συμπεριφορές όλων όσων δρουν στο χώρο της αγοράς εργασίας (επιχειρήσεις, άτομα και κράτος) και με βάση αυτές τις συμπεριφορές να ερμηνεύσει το φαινόμενο της ανεργίας, των διακρίσεων στην αγορά εργασίας και των μισθολογικών ανισοτήτων.
 • Η δεύτερη θεματική ενότητα αποσκοπεί στο να παρέχει γνώσεις στους φοιτητές/τριες αναφορικά με επίκαιρα θέματα εργατικού δικαίου που επηρεάζουν τη λειτουργία της επιχείρησης τόσο στην παραδοσιακή όσο και στις σύγχρονες μορφές οικονομίας (ψηφιακή οικονομία, οικονομία της πλατφόρμας).

 

 

Περιεχόμενα μαθήματος

 

Μέρος Α

 1. Η δομή της αγοράς εργασίας : μία οικονομική ανάλυση
 2. Ο ρόλος των θεσμών στην αγορά εργασίας
 3. Εργασιακές σχέσεις, ευελιξία και η προστασία της απασχόλησης
 4. Συλλογικές διαπραγματεύσεις και ο ρόλος των συνδικάτων: οι επιπτώσεις στην απασχόληση και στην ανεργία
 5. Καθορισμός των μισθών και μισθολογικές ανισότητες
 6. Διακρίσεις στην αγορά εργασίας

 

Μέρος Β

 1. Η σχέση εργασίας στην Gig οικονομία
 2. Απαγόρευση διακρίσεων στην απασχόληση και την εργασία
 3. Η ετοιμότητα εργασίας ως χρόνος εργασίας
 4. Μισθός και μισθολογική διαφάνεια
 5. Απολύσεις για οικονομοετεχνικούς λόγους και ομαδικές απολύσεις
 6. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο (Διδάσκων: Καθηγητής Κότιος Ά.)

Σκοπός του μαθήματος είναι να:

 • εισαγάγει τους φοιτητές στις έννοιες, στο περιεχόμενο, στην εφαρμογή και στις λειτουργίες των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επιχειρήσεις και τον ανταγωνισμό
 • προσφέρει στους φοιτητές αναλυτικά εφόδια, ώστε να δύνανται να κατανοούν και να ερμηνεύουν τις διατάξεις του δικαίου
 • κατανοήσουν σε βάθος τις έννοιες της εσωτερικής αγοράς,  τις οικονομικές ελευθερίες, τον ανταγωνισμό
 • κατανοήσουν σε βάθος έννοιες όπως: το εταιρικό δίκαιο, τη φορολογία, την προστασία του καταναλωτή, το δίκαιο των εξωτερικών οικονομικών συναλλαγών

 

 

Περιεχόμενα μαθήματος

 

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 2. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ-ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
 3. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 4. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ
 6. ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
 7. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 8. ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
 9. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οικονομική Θεωρία και Δίκαιο Συμβάσεων - Economic Theory and Contract Law (Διδάσκοντες: Επικ. Καθηγητής Φουστέρης Α., Καθηγητής Ράικος Δ.)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αναμένεται  να έχουν:

 • τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε όλους τους τομείς του δικαίου των συμβάσεων
 • να κατανοούν τις πλέον σύνθετες περιπτώσεις αφορώσες το δίκαιο των συμβάσεων
 • να έχουν αποκτήσει ικανότητα κριτικής σκέψης
 • να αντιλαμβάνονται μέσα από νομολογιακά παραδείγματα, τη λειτουργία του δικαστικού ελέγχου των παράνομων ή καταχρηστικών γενικών όρων συναλλαγών
 • να επιλύουν πρακτικά προβλήματα.

 

 

Περιεχόμενα μαθήματος

 

 1. Η οικονομική σπουδαιότητα των συμβάσεων.
 2. O ενδοτικός χαρακτήρας του δικαίου των συμβάσεων και τα παραδοσιακά όρια της ελευθερίας των συμβάσεων κατά τον ΑΚ.
 3. Οι οικονομικές και λοιπές εξελίξεις στη χώρα μας και οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί στην ελευθερία των συμβάσεων.
 4. Το Ενωσιακό δίκαιο των συμβάσεων.
 5. Ιδιαίτερες περιπτώσεις σύναψης συμβάσεων:  Ο Ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών (όπως ισχύει μετά την τροπ. του από τους Νόμους  4512/2018 και 4967/2022).  Ιδίως, η ισχύουσα νομοθεσία και η διαμορφωθείσα ελληνική και ενωσιακή νομολογία όσον αφορά τα ζητήματα: α)  Των Γενικών  Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ).  β) Την  ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων. γ) Την ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες. δ) Την προστασία του καταναλωτή στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου.
 6. Ζητήματα αστικής ευθύνης στο πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης.
 7. Η δημόσια σύμβαση στο ενωσιακό (πρωτογενές και δευτερογενές δίκαιο) και το εθνικό δίκαιο- δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και μεικτές συμβάσεις.
 8. Συμβάσεις παραχώρησης.
 9. Οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης και της αναλογικότητας.
 10. Οι αναθέτουσες αρχές.
 11. Διαδικασίες ανάθεσης: ανοικτός και κλειστός διαγωνισμός, ανταγωνιστικός διάλογος, διαδικασίες διαπραγμάτευσης, δυναμικά συστήματα αγορών και συμφωνίες-πλαίσιο.
 12. Καταλληλότητα οικονομικών φορέων και λόγοι αποκλεισμού.
 13. Έννομη προστασία και εκτέλεση.
Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Τεχνικές Διαπραγματεύσεων (Διδάσκοντες: Αναπ. Καθηγήτρια Οικονόμου Αικ. – Οικονόμου Β., Καθηγητής Λιάκουρας Π.)
Περιεχόμενα μαθήματος

 

 1. Έννοια Καινοτομίας, Στάδια Εισαγωγής και Οφέλη Καινοτομιών
 2. Έννοια Επιχειρηματικότητας
 3. Είδη Επιχειρηματικότητας
 4. Πράσινη Επιχειρηματικότητα
 5. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
 6. Επιχειρηματικότητα Ανάγκης και Επιχειρηματικότητα Ευκαιρίας
 7. Επιχειρηματικότητα και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 8. Επιχειρηματικότητα και Διεθνές Περιβάλλον
 9. Χαρακτηριστικά Νέου Επιχειρηματία
 10. Επιχειρηματίες Αρχικών Σταδίων (Total Early-Stage Entrepreneurial Activity – TEA)
 11. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Corporate Social Responsibility)
 12. Διεθνές Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας (Global Entrepreneurship Monitor – GEM)
 13. Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
 14. Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)
 15. Βασικά στοιχεία διαπραγματεύσεων
 16. Τεχνικές Διαπραγματεύσεων
Πραγματικές Μελέτες Περιπτώσεων Ανταγωνισμού σε Δικτυακές Αγορές (Διδάσκοντες: Αναπλ. Καθηγητής Πολέμης Μ., Καθηγητής Φαραντούρης Ν.)

Το μάθημα αποσκοπεί οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να:

 • εμπεδώσουν τη θεωρία της βιομηχανικής οργάνωσης σε ένα πρακτικό πλαίσιο
 • αναλύσουν θέματα πολιτικής που προκύπτουν σε διάφορους τομείς
 • περιγράψουν τις διαφορετικές δομές της αγοράς σε όρους πραγματικού ανταγωνισμού σε σχέση με την οικονομική αποτελεσματικότητα
 • κατανοήσουν τις διαρθρωτικές και συμπεριφορικές στρατηγικές που μπορούν να παρακωλύσουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και να προκαλέσουν την αποτυχία στην αγορά.
 • κατανοήσουν τα αίτια της αποτυχίας της αγοράς

 

 

Περιεχόμενα μαθήματος

 

 1. Εισαγωγικές έννοιες
 2. Εισαγωγή στην πολιτική ανταγωνισμού.
 3. Οριοθέτηση σχετικών αγορών (αγορές προϊόντος/υπηρεσιών, γεωγραφικές αγορές)
 4. Συμπαιγνία και εναρμονισμένες πρακτικές (διευκολυντικοί παράγοντες, μελέτες περιπτώσεων, οικονομετρικές μέθοδοι εντοπισμού καρτέλ, προγράμματα επιείκειας)
 5. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης (Ορισμοί, παραδείγματα από μελέτες περιπτώσεων σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση)
 6. Κάθετοι περιορισμοί (Συμφωνίες διατήρησης τιμής μεταπώλησης, συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας, πληρωμές δικαιοχρησίας, κ.ο.κ)
 7. Έλεγχος συγκεντρώσεων (οριζόντιες, κάθετες και διαγώνιες συγκεντρώσεις).
 8. Οικονομικά υποδείγματα ελέγχου συγκεντρώσεων (ex ante και ex post)
 9. Ανταγωνισμός σε αγορές με επιδράσεις δικτύων (ενέργεια, τράπεζες, πληροφορική, μεταφορές).
 10. Έλεγχος κρατικών ενισχύσεων (State Aid control)
Οικονομικό Έγκλημα και Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο – Financial Crime and Financial Criminal Law (Διδάσκοντες: Σφακιανάκης Ε., Ράικου Ε.)

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές:

 • Να κατανοήσουν θεμελιώδεις έννοιες όπως αυτές των οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς και την επίδρασή τους στις οικονομίες των χωρών
 • Να κατανοήσουν την έννοια της φοροδιαφυγής και ιδίως τα αίτια, τους προσδιοριστικούς παράγοντες και τις συνέπειές τους στο κοινωνικό σύνολο
 • Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την ΕΕ και τα οικονομικά συμφέροντα αυτής
 • Να κατανοήσουν την έννοια του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τα βασικά αδικήματα που προηγούνται, αλλά και τις τεχνικές ΞΜΧ που χρησιμοποιούνται από τους δράστες για να καλύψουν τα ίχνη τους
 • Να κατανοήσουν τη λειτουργία των υπεράκτιων εταιριών
 • Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει η θεωρία και η νομολογία όλα τα παραπάνω

 

 

Περιεχόμενα μαθήματος

 

 1. Εισαγωγή στο Διαδίκτυο
 2. Μορφές κυβερνοεγκλημάτων
 3. Διαδικτυακές ευκαιρίες- επενδύσεις στον κυβερνοχώρο
 4. Διαφθορά και Διαδίκτυο
 5. Μηχανισμοί ελέγχου διαφθοράς στην κοινωνία εν γένει – δημόσιο
 6. Καινοτομία, start-up και νέες ευκαιρίες, μέσω διαδικτύου
 7. Τι μέλλει γενέσθαι- Εικονική πραγματικότητα (metaverse)
 8. Οικονομικά εγκλήματα και εγκλήματα διαφθοράς και οι συνέπειές τους στην οικονομία
 9. Δικονομικές αποκλίσεις στο χώρο των οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς στο δημόσιο τομέα
 10. Φοροδιαφυγή (αίτια, προσδιοριστικοί παράγοντες, συνέπειες, αντιμετώπιση, ποινική καταστολή)
 11. Εγκλήματα κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ
 12. Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης (Προϋποθέσεις έκδοσης, περιεχόμενο ΕΕΣ, διαδικασία εκτέλεσης, το επιτρεπτό της έκδοσης ημεδαπών)
 13. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (οριοθέτηση, βασικά αδικήματα, φάσεις νομιμοποίησης, μοντέλα, τεχνικές ΞΜΧ, οικονομικές επιπτώσεις)
 14. Υπεράκτιες εταιρίες
Οικονομική των Μεταφορών και της Ναυτιλίας και Ναυτικό Δίκαιο (Διδάσκοντες: Αν. Καθηγήτρια Διδασκάλου Ε., Ομότ. Καθηγητής Παζαρζής Μ.)

Σκοπός του μαθήματος είναι:

 • να δώσει στον φοιτητή, γνώσεις θεωρητικές και εφαρμοσμένες, που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του κλάδου της ναυτιλίας και των μεταφορών
 • να  καλύψει θεωρητικά ένα ευρύτερο επιστημονικό πεδίο με τα βασικά χαρακτηριστικά του τομέα των μεταφορών και της ναυτιλίας
 • να κατανοήσουν οι φοιτητές έννοιες όπως είναι η ζήτηση και η προσφορά των μεταφορικών και ναυτιλιακών υπηρεσιών, οι ναυτιλιακοί κύκλοι, το κόστος παραγωγής, οι τρόποι τιμολόγησης και οι ναυλώσεις, καθώς επίσης και οι επενδύσεις στις μεταφορές και την ναυτιλία.
 • να εμπεδώσουν τα είδη Ναυτικού Δικαίου (Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο, Δημόσιο και Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο,  Δικονομικό Ναυτικό Δίκαιο), και έννοιες που αναφέρονται στις σύγχρονες Πηγές Ναυτικού Δικαίου.

 

 

Περιεχόμενα μαθήματος

 

Α΄ Ενότητα

 1. Εισαγωγή στην Οικονομική των Μεταφορών και της Ναυτιλίας, H αγορά των Μεταφορών και της Ναυτιλίας, το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο.
 2. O Τομέας των Μεταφορών: οδικές, σιδηροδρομικές, εναέριες, ποτάμιες και θαλάσσιες μεταφορές.
 3. Zήτηση και προσφορά των μεταφορικών και ναυτιλιακών υπηρεσιών.
 4. Η ελεύθερη (Tramp) και η Ναυτιλία Τακτικών Γραμμών (Liner Shipping). Οι ναυτιλιακοί κύκλοι.
 5. Στοιχεία κόστους, Τιμολόγηση και Επενδύσεις στις μεταφορές και στη ναυτιλία.

 

Β΄ Ενότητα

 1. Έννοια, είδη και σύγχρονες διεθνείς πηγές Ναυτικού Δικαίου
 2. Βασικές έννοιες και διακρίσεις Πλοίου. Πλωτό Ναυπήγημα
 3. Νηολόγια, Εθνικότητα Πλοίου
 4. Τρόποι Κτήσεως Κυριότητας Πλοίου, Βάρη επί του Πλοίου και Συμπλοιοκτησία
 5. Πλοίαρχος, Πλήρωμα, Ναυτιλιακά Έγγραφα και Βιβλία
Οικονομικό και Νομικό Πλαίσιο στον Χώρο της Υγείας – Economic and Legal Framework in the Field of Health (Διδάσκοντες: Καθηγήτρια Δελούκα – Ιγγλέση Κ., Καθηγήτρια Γείτονα – Κοντούλη Μ.)

Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και  ικανότητες κατανόησης και ανάλυσης:

 • των βασικών αρχών της Βιοηθικής και της σχέσης Βιοηθικής και Δικαίου.
 • των βασικών διατάξεων του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005).
 • της ιατρικής αστικής ευθύνης, όπως αυτή διαμορφώνεται υπό το πρίσμα των σύγχρονων ιατρικών εξελίξεων.
 • των δικαιωμάτων των ασθενών σε περίπτωση ιατρικού σφάλματος.
 • των νομικών και ποικίλων άλλων ζητημάτων που άπτονται της ευθανασίας.
 • των νομικών, ιατρικών και ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από την τεχνητή διακοπή της κύησης.
 • θεματικών που σχετίζονται με την κοινωνική και οικονομική διάσταση της υγείας και της φροντίδας υγείας.
 • όρων και θεωρητικών προσεγγίσεων της οικονομικής επιστήμης και ειδικότερα της οικονομικής ανάλυσης.
 • θεματικών που σχετίζονται με τη διοικητική επιστήμη και το management
 • των δυναμικών που επηρεάζουν τη ζήτηση και προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών
 • των λειτουργιών που διέπουν την άσκηση του management στις δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα
 • των αδυναμιών που αντιμετωπίζουν οι σχετικοί οργανισμοί και οι αιτίες αυτών
 • τα προβλήματα που σχετίζονται με το θεσμικό ρόλο του ΕΣΥ, την οργάνωση και χρηματοοικονομική διαχείρισή του
 • μεθόδων και πρακτικών στο πεδίο της λήψης αποφάσεων και της διαμόρφωσης πολιτικών υγείας.
 • της αναγκαιότητας των οικονομικών της υγείας και της συμβολής τους στη δίκαιη (ανα)κατανομή των σπάνιων πόρων υγείας
Οικονομία και Δίκαιο της Αγοράς Ακινήτων (Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Βλάμης Π.)

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει και να καλύψει διεξοδικά όλες τις βασικές πτυχές του (εξαιρετικά ανερχόμενου στην Ελλάδα) κλάδου της οικονομικής και του δικαίου της ακίνητης περιουσίας (property law).

 

 

Περιεχόμενα μαθήματος

 

 1. Η ακίνητη περιουσία ως επενδυτικό προϊόν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σε σχέση με άλλα επενδυτικά προϊόντα.
 2. Κωδικοποίηση των θεσμικών προβλημάτων που παρουσιάζει η Ελληνική αγορά ακινήτων
 3. Νομοθετικό πλαίσιο Φορολογίας ακινήτων – Φόροι περιουσίας
 4. Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας και αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας (Real Estate Investment Trust-REITs).
 5. Νομοθετικό πλαίσιο Αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού Δημοσίου (Management of Real Estate Assets).

Xρονικός Προγραμματισμός Mαθημάτων

Το χρονοπρόγραμμα των μαθημάτων είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερα απαιτητικές ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών. Στα πλαίσια αυτά, τα μαθήματα γίνονται κάθε εβδομάδα, Παρασκευή 18:00-22:00 και Σάββατο 10:00-15:00, χωρίς βέβαια να αποκλείονται και άλλες ημέρες της εβδομάδας, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις ανάγκες του προγράμματος.

Παρακολούθηση Προγράμματος Σπουδών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Για αριθμό απουσιών μεγαλύτερο από το ένα τέταρτο (1/4) του συνολικού αριθμού ωρών διδασκαλίας για κάθε μάθημα, ο φοιτητής υποχρεούται σε επανάληψη του μαθήματος εντός του επομένου εξαμήνου που διδάσκεται το μάθημα. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και διαπιστώνεται με ευθύνη του διδάσκοντος με τη συμπλήρωση παρουσιολογίου. Η αναπλήρωση μαθήματος γίνεται εντός του ιδίου εξαμήνου από τον ίδιο διδάσκοντα.

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Ο χρόνος έναρξης της διπλωματικής εργασίας ενδείκνυται να είναι πριν το τέλος του δεύτερου (Β΄) εξαμήνου σπουδών με χρόνο περάτωσή της το τέλος του τρίτου (Γ΄) εξαμήνου. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να ορίσει το θέμα της διπλωματικής εργασίας, συνεργαζόμενος με εκείνον τον διδάσκοντα που οι γνώσεις και τα ενδιαφέροντά του πλησιάζουν περισσότερο το θέμα. Το ΔΠΜΣ ενθαρρύνει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να επιλέγουν θέμα σχετικό με τον χώρο εργασίας τους. Έτσι, όχι μόνο αντλούνται εμπειρικά στοιχεία, αλλά κυρίως διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων σε συγκεκριμένα θέματα.

 

Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σπουδές του (και τη συγγραφή-υποβολή της διπλωματικής του εργασίας) εντός του τυπικά προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος (3 εξάμηνα) και πάντως όχι αργότερα από τον χρόνο που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Ειδική εξαίρεση για την παράταση του τυπικά ανώτατου αυτού χρονικού ορίου μπορεί να γίνει από την Ε.Δ.Ε. μόνο για σοβαρούς λόγους. Μετά τη λήξη της γενικά προβλεπόμενης από το νόμο παράτασης, ο φοιτητής διαγράφεται από το πρόγραμμα.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης μέχρι 12 μήνες με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

 

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται κατά κανόνα στην Ελληνική γλώσσα και είναι διάρκειας 30 ωρών, πλην των προκαταρκτικών μαθημάτων που είναι 20 ώρες το καθένα.