«Δίκαιο και Οικονομία» Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών | Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
18110
page-template-default,page,page-id-18110,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,vss_responsive_adv,vss_width_768,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_non_responsive

Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

«Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς αναγνωρίζει την Ποιότητα ως κύριο μέσο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου. Η κουλτούρα ποιότητας του Τμήματος εκδηλώνεται με τη δέσμευση του προσωπικού και των φοιτητών του προς το σκοπό αυτό. Η Διοίκηση, το ακαδημαϊκό και το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος εργάζονται και συνεργάζονται σύμφωνα με τις αξίες του, ασπάζονται το Όραμα και την Αποστολή του και συμβάλλουν στην επίτευξη των Στρατηγικών του στόχων. Αναγνωρίζουν και υιοθετούν καλές πρακτικές και συμμετέχουν σε διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης»

 

Δήλωση Ποιότητας

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δεσμεύεται να διασφαλίζει την ποιότητα σε όλες τις δραστηριότητές του, μέσω της υιοθέτησης κατάλληλης πολιτικής που θα προωθεί την ακαδημαϊκή του φυσιογνωμία και θα συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων του. Επίσης, δεσμεύεται να παρέχει ποιοτικά προγράμματα σπουδών και υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών όχι μόνο της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσφέρει εκπαίδευση (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) με επίκεντρο τον άνθρωπο, σύγχρονη, προσβάσιμη, ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς, στη βάση διεθνών προτύπων ποιότητας.

 

Πολιτική Ποιότητας

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων εφαρμόζει Πολιτική Ποιότητας με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του συνόλου των Προγραμμάτων Σπουδών του, της ερευνητικής δραστηριότητας και των διοικητικών υπηρεσιών του, με στόχο την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού και του διοικητικού έργου, καθώς και της γενικότερης λειτουργίας του.

 

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς στοχεύει στην επίτευξη του Οράματος του, όπως αυτό πλαισιώνεται από εξειδικευμένους στρατηγικούς στόχους για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές. Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος, στη βάση των διαχρονικών αξιών, που το Τμήμα και συνολικά το Ίδρυμα υιοθετεί και πρεσβεύει, συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποτελεσματική επίτευξη των στόχων του.

 

Οι κύριοι στόχοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου σε ότι αφορά τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι:

 • η παροχή υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακής παιδείας και εξειδικευμένης εκπαίδευσης και η συνεχής προσαρμογή των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στις επιστημονικές εξελίξεις και στις ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των σύγχρονων και αναγκαίων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας,
 • η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στοχεύοντας στη διασύνδεση της εφαρμοσμένης έρευνας με τη διδασκαλία και την παραγωγή,
 • η εξωστρέφεια και η διεθνοποίηση με επέκταση και εντατικοποίηση των διεθνών δικτυώσεων και των στρατηγικών συνεργασιών με ακαδημαϊκούς και άλλους φορείς για την αναβάθμιση των ΠΜΣ,
 • η βελτίωση της διασύνδεσης των ΠΜΣ με την αγορά εργασίας
 • η ισχυροποίηση της διασύνδεσης με την τοπική κοινωνία και η ενίσχυση του κοινωνικού αντίκτυπου της δράσης των ΠΜΣ,
 • η προώθηση της αριστείας, η συνεχής ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και η ανάπτυξη ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να πετύχουν οι φοιτητές, το ακαδημαϊκό και το διοικητικό προσωπικό των ΠΜΣ,
 • η αναβάθμιση και η επέκταση υποδομών και υπηρεσιών για την επίτευξη ενός άρτιου υλικοτεχνικού περιβάλλοντος για την αποδοτικότερη λειτουργία των ΠΜΣ,
 • η Διασφάλιση Ποιότητας και η Συνεχής Βελτίωση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος προωθεί τον σκοπό του, υποστηρίζει τη φοιτητο-κεντρική ακαδημαϊκή στρατηγική του και συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων του. Εξειδικεύεται και παρακολουθείται μέσω συγκεκριμένης στοχοθεσίας ποιότητας και περιλαμβάνει διαδικασίες, που υποστηρίζουν τη διαρκή βελτίωσή του.

 

Ειδικότερα, για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας, το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων δεσμεύεται να εφαρμόσει δράσεις και διαδικασίες που θα διασφαλίζουν:

 • την παροχή άριστης εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο, που θα διασφαλίζει τη μόρφωση και την ανάπτυξη ικανών στελεχών διοίκησης, μέσω της παροχής σύγχρονης και εξειδικευμένης γνώσης,
 • την καταλληλόλητα της δομής και οργάνωσης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει,
 • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων (επιπέδου 7) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 • τη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,
 • την καταλληλόλητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
 • τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα,
 • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,
 • την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως διοικητικές υπηρεσίες, ακαδημαϊκές υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες βιβλιοθήκης, εργαστήρια κτλ.) και υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.

Η διασφάλιση Ποιότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων βασίζεται στη στενή συνεργασία μεταξύ του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των εξωτερικών συνεργατών του Τμήματος, για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προκειμένου τα Προγράμματα Σπουδών να ανταποκρίνονται διαρκώς τόσο στις διεθνείς προκλήσεις εκπαιδευτικής αριστείας, όσο και στις προσδοκίες των μεταπτυχιακών φοιτητών, των αποφοίτων, των συνεργαζόμενων φορέων, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας.

Πλαίσιο Πολιτικής Ποιότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 1. Η λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών πραγματοποιείται στη βάση διεθνών προτύπων ποιότητας.
 2. Η πολιτική ποιότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών εναρμονίζεται με τη πολιτική ποιότητας του Ιδρύματος και συντάσσεται με τους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος, σε ακαδημαϊκό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο.
 3. Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος αλλά και του Ιδρύματος συνολικά αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν την Πολιτική Ποιότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 4. Έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, που περιλαμβάνει πολιτική ποιότητας, στοχοθεσία ποιότητας, διαδικασίες και δείκτες απόδοσης και συμβάλλει στην επίτευξη του οράματος και της αποστολής του Τμήματος για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του.